სილამაზე

APIVITA - პრემიუმ კლასის ნატურალური კოსმეტიკის ბრენდი თქვენი სილამაზისთვის

APIVITA - პრემიუმ კლასის ნატურალური კოსმეტიკის ბრენდი თქვენი სილამაზისთვის

სას­ტუმ­რო Windhan Grand Tbilis-ში პრე­მი­უმ კლა­სის ნა­ტუ­რა­ლუ­რი კოს­მე­ტი­კის ბრენ­დის Apivita-ს პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. ღო­ნის­ძი­ე­ბას მე­დი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ინფლუ­ენ­სე­რე­ბი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ცნო­ბი­ლი სა­ხე­ე­ბი ეს­წრე­ბოდ­ნენ.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი და მას­პინ­ძე­ლი გახ­ლდათ კომ­პა­ნია GEPHA, რო­მე­ლიც ბრენ­დის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

Apivita აერ­თი­ა­ნებს სა­ხის, სხე­უ­ლი­სა და თმის მოვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის არა­ერთ ხაზს. ბრენ­დი ორმა ბერ­ძენ­მა ფარ­მა­ცევტმა შექ­მნა 1979 წელს. დღეს კი ის წარ­მო­ად­გენს ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად მზარდ კოს­მე­ტი­კურ ბრენ­დს, რომ­ლის თა­ვის მოვ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბიც ევ­რო­პის, აზი­ის და ამე­რი­კის კონ­ტი­ნენ­ტე­ბის უამ­რა­ვი ქვეყ­ნის რჩე­უ­ლია. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ Apivita 2017 წლი­დან PUIG ჯგუ­ფის წევ­რია. ჯგუ­ფი მე-3 ად­გილს იკა­ვებს დერ­მა­ტო კოს­მე­ტი­კის მსოფ­ლიო ბა­ზარ­ზე. ბრენ­დის გა­მორ­ჩე­უ­ლო­ბას გან­სა­ზღვრავს:

ბუ­ნებ­რი­ვი ფორ­მუ­ლე­ბი და ჰო­ლის­ტი­კუ­რი მიდ­გო­მა - Apivita-ს პრო­დუქ­ცი­ის შე­მად­გენ­ლო­ბის 85-100% ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი და ეთერ­ზე­თე­ბია. თი­თო­ე­ულ ფლა­კონ­ში ჰარ­მო­ნი­უ­ლად არის შერ­წყმუ­ლი სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი და თა­ნა­მედ­რო­ვე სა­მეც­ნი­ე­რო მიღ­წე­ვე­ბი, უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და ინო­ვა­ცი­ე­ბი. სა­ხელ­წო­დე­ბა APIVITA, რაც ნიშ­ნავს "ფუტკრის სი­ცო­ცხლეს", მომ­დი­ნა­რე­ობს ლა­თი­ნუ­რი სი­ტყვი­დან APIS (ფუტ­კა­რი) და VITA (სი­ცო­ცხლე) და ასა­ხავს მის მთელ ფი­ლო­სო­ფი­ას.

სა­კუ­თა­რი პა­ტენ­ტე­ბი - ბრენ­დი ინო­ვა­ცი­უ­რო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, რა­საც ადას­ტუ­რებს მის მიერ მო­პო­ვე­ბუ­ლი 6 პა­ტენ­ტი. სწო­რედ აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­პა­ტენ­ტე­ბუ­ლი ფორ­მუ­ლე­ბით იგებს მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის გულს.

ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი და წარ­მო­ე­ბის ტექ­ნო­ლო­გია - პრო­დუქ­ტე­ბის შე­მად­გე­ნე­ლი კომ­პო­ნენ­ტია და­პა­ტენ­ტე­ბუ­ლი პრო­პო­ლი­სი. წარ­მო­ე­ბის პრო­ცეს­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია ინ­კაფ­სუ­ლი­რე­ბის ტექ­ნო­ლო­გია, რაც გუ­ლის­ხმობს მის ღრმა შეღ­წე­ვას კა­ნის შრე­ებ­ში და ეტა­პობ­რივ გა­მო­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, ხელს უწყობს უჯრე­დე­ბის აქ­ტი­ვო­ბას, მე­ტა­ბო­ლიზმს და ან­ტი­ოქ­სი­დან­ტე­ბის­გან დაც­ვას.

აქვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პრო­დუქ­ტებ­ში არ ხვდე­ბა მცე­ნა­რე­ე­ბის მტვე­რი, რაც მომ­ხმა­რებ­ლებს ალერ­გი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის­გან იცავს.

Apivita-ს არც ერთი პრო­დუქ­ტი არ შე­ი­ცავს მავ­ნე ინ­გრე­დი­ენ­ტებს, რო­გო­რი­ცაა: პა­რა­ბე­ნე­ბი, სი­ლი­კო­ნე­ბი, მი­ნე­რა­ლუ­რი ზეთი და ფლა­ტო­ლე­ბი.

სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა - ბრენ­დი იყე­ნებს ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა შე­ფუთ­ვებს. ამას­თან, Apivita პირ­ვე­ლი ბერ­ძნუ­ლი კომ­პა­ნია, რო­მელ­მაც მო­ი­პო­ვა B Corporation-ის სერ­ტი­ფი­კა­ტი. შე­დე­გად ის გახ­და კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ქსე­ლის წევ­რი, რომ­ლე­ბიც მი­ის­წრაფ­ვი­ან, გა­ა­ერ­თი­ა­ნონ მე­წარ­მე­ო­ბა სო­ცი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბას­თან და გა­მო­ი­ყე­ნონ ბიზ­ნე­სის ძალა სო­ცი­ა­ლუ­რი და გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად.

და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლი ბრენ­დი Apivita თა­ვის მოვ­ლის რამ­დე­ნი­მე ხაზს აერ­თი­ა­ნებს.

  • Express Beauty ხაზი აერ­თი­ა­ნებს ნიღ­ბებ­სა და სკრა­ბებს, ხე­ლი­სა და ტუ­ჩის მოვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბებს. ისი­ნი დამ­ზა­დე­ბუ­ლია ხმელ­თა­შუა ზღვის ინ­სპი­რა­ცი­ით, რაც მო­ი­ცავს სამ­კურ­ნა­ლო ინ­გრე­დი­ენ­ტებს გამ­დიდ­რე­ბულს ან­ტი­ოქ­სი­დან­ტე­ბით, ვი­ტა­მი­ნე­ბი­თა და მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბით. ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ეთერ­ზე­თე­ბი კი კი­დევ უფრო აძ­ლი­ე­რე­ბენ მათ ეფექ­ტუ­რო­ბას;
  • Aqua Beelicious ახალ­გაზ­რდა კა­ნის მოვ­ლის მი­მარ­თუ­ლე­ბაა. ის უზ­რუნ­ველ­ყოფს მყი­სი­ერ და ხან­გრძლივ და­ტე­ნი­ა­ნე­ბას. იდე­ა­ლუ­რი ბა­ზაა მა­კი­ა­ჟის­თვის;
  • BEE RADIANT - ეს გახ­ლავთ სი­ბე­რის პირ­ვე­ლად ნიშ­ნებ­თან ბრძო­ლის ხაზი. დაღ­ლი­ლო­ბა­სა და სხვა ნიშ­ნებ­თან ბრძო­ლა და­პა­ტენ­ტე­ბუ­ლი პრო­პო­ლი­სი­თა და თეთ­რი პი­ო­ნის ექ­სტრაქ­ტით ხდე­ბა. ამ ხა­ზის პრო­დუქ­ტებ­ში წყა­ლი შეც­ვლი­ლია ას­კი­ლის ექ­სტრაქ­ტით, რა­საც ან­თე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ეფექ­ტი აქვს;
  • BEEVINE ELIXIR-ის ხაზი გახ­ლავთ 40+ ასა­კობ­რი­ვი კა­ტე­გო­რია. მისი ბუს­ტე­რი კო­ლა­გე­ნით ახა­ლი ერაა და­ბე­რე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა­ში.